header-bg.jpg

Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) reprezentuje ponad 22 miliony europejskich rolników i członkowie ich rodzin w
wspólnym wysiłku ze swoimi członkami w celu promowania najlepszych interesów sektora rolniczego wśród instytucji UE i
innych zainteresowanych stron.

Nasze cele

  • 1 Reprezentuje rolników europejskich w połączonych wysiłkach z ich członkami w celu promowania najlepszych interesów sektora wśród instytucji UE i innych zainteresowanych stron;
  • 2 Develops effective strategic policies and initiatives to raise awareness for the multifunctional role of farms and promote a decent income for farmers;
  • 3 Rozwija skuteczną politykę strategiczną i inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości na temat wielofunkcyjnej roli gospodarstw rolnych i promowanie godnych dochodów dla rolników;
  • 4 Komunikuje się w celu utrzymania silnej obecności w dyskursie publicznym UE, wyjaśniając nasze stanowiska i pokazując nasze wysiłki na rzecz rozwoju sektora rolnego i leśnego, który przynosi korzyści wszystkim;
  • 5 Uczestniczy we wszystkich istotnych platformach międzynarodowych w celu promowania i upowszechniania stanowisk europejskich rolników.

Prezydencja

PREZYDENT

Christiane Lambert

Francja

CV
1. Wiceprzewodniczący

Massimiliano Giansanti

Włochy

CV
2. Wiceprzewodniczący

Pedro
Barato Triguero

Hiszpania

CV
3. Wiceprzewodniczący

Mladen Jakopovic

Chorwacja

CV
4. Wiceprzewodniczący

Tim
Cullinan

Irlandia

CV
5. Wiceprzewodniczący

Marius
Micu

Rumunia

CV
6. Wiceprzewodniczący

Palle
Borgström

Szwecja

CV

Struktura organizacyjna

Copa & Cogeca działać w oparciu o głęboko demokratyczne zasady. Wszyscy nasi urzędnicy są wybierani odpowiednio przez organy Copa lub Cogeca, a następnie przez członków ich organizacji.

Prezydium   
Prezydencja   
Prezydium wybiera przewodniczącego i sześciu wiceprzewodniczących, odpowiednio wśród członków COPA i COGECA. Przewodniczący i ich wiceprzewodniczący dzielą się pracą w zależności od tematów politycznych, którymi aktualnie zajmują się COPA i COGECA i są najwyższymi przedstawicielami organizacji.
Komitet Koordynacji Politycznej (POCC)   
Do POCC i CCC należą przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich. Omawiają one propozycje grup roboczych, przygotowują posiedzenia Prezydiów i koordynują wszystkie polityki COPA i COGECA.
Grupy robocze   
W COPA i COGECA działa 51 grup roboczych. Należą do nich przedstawiciele i eksperci z organizacji członkowskich, którzy omawiają szeroko zakrojoną sytuację rynkową, polityczną i naukową w różnych sektorach rolnych i spożywczych, a także opracowują wspólne stanowiska COPA i COGECA.
Grupy robocze COPA   
Wspólne grupy robocze Copa i Cogeca 1957

Traktat rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, podpisany 25 marca 1957 r. zawierał już najważniejsze ramy dla wspólnej polityki rolnej (WPR). Stosunki między władzami Wspólnoty, a przedstawicielami sektora rolnictwa zostały określone przez Traktat jako otwarte, jednak Komisja wyraziła chęć zacieśnienia współpracy na wczesnym etapie i zaprosiła przedstawicieli organizacji rolniczych, aby wzięli udział w konferencji w Stresa w 1958 r. jako obserwatorzy.1958

Sami rolnicy byli przekonani o znaczeniu Wspólnoty dla ich sektora i 6 września 1958 r. została utworzona Copa, pierwsza europejska reprezentatywna organizacja.1959

Rok później, 24 września 1959 r. spółdzielnie rolnicze z państw Wspólnoty Europejskiej utworzyły Cogeca (Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej), europejską organizację reprezentująca ich interesy. Sekretariat Copa został utworzony w Brukseli, 1 kwietnia 1959 r., a 1 grudnia 1962 r. połączył się z sekretariatem Cogeca.1962

Połączenie sekretariatów Komitetów Copa i Cogeca.1993

Geopa-Copa, powstała w 1993 r. jest grupą pracodawców rolniczych organizacji zawodowych Unii Europejskiej. Należą do niej krajowe organizacje rolnicze będące członkami Copa lub posiadające przyzwolenie Copa na członkostwo w Geopa-Copa.2018

Copa od ponad 60 lat z powodzeniem reprezentuje europejskich rolników przed instytucjami UE oraz na arenie międzynarodowej.2020

Komitety Copa i Cogeca zapraszają przedstawicieli rumuńskiego rolnictwa do swoich organizacji.

Jedność jest siłą

Kiedy Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) po raz pierwszy rozpoczął działalność, miał 13 organizacji członkowskich z ówczesnych sześciu państw członkowskich. Dziś Komitet składa się z 60 organizacji z krajów Unii Europejskiej i 36 organizacji partnerskich z innych krajów europejskich, w tym również z Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

To szerokie członkostwo pozwala Kopom na reprezentowanie zarówno ogólnych, jak i szczegółowych interesów rolników w Unii Europejskiej. Od momentu powstania Copa został uznany przez władze wspólnotowe za organizację wypowiadającą się w imieniu europejskiego sektora rolnego.

ZOBACZ LISTĘ CZŁONKÓW