header-bg.jpg

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje jak Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) i Cogeca (Generalny Komitet Spółdzielni Rolniczych w Unii Europejskiej), stowarzyszenia non-profit bez osobowości prawnej z siedzibą przy Rue de Trèves 61, 1040 Bruksela (Belgia), numer przedsiębiorstwa 0850.074.148, przetwarzają twoje dane osobowe. Termin „dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jako administrator danych, Copa i Cogeca starają się przetwarzać dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) RODO będzie bezpośrednio stosowane od 25 maja 2018 r.

Jakie dane gromadzą Copa i Cogeca?

Copa i Cogeca zbierają dane albo od osoby zainteresowanej, albo w ramach umowy, albo na podstawie dokumentu do wypełnienia, albo gdy dane te zostały bezpośrednio im przekazane przez osobę zainteresowaną. Zbierane dane mogą obejmować dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, jak również pewne cechy osobowe (takie jak wiek, płeć lub stan cywilny) lub dane dotyczące wykształcenia albo zatrudnienia i zawodu.

W jaki sposób Copa i Cogeca wykorzystują dane osobowe?

Copa i Cogeca przetwarzają zebrane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Zarządzanie członkostwem w Copa i Cogeca
 • Zarządzanie osobami kontaktowymi i relacjami
 • Podatki i księgowość
 • Środki bezpieczeństwa
 • Badania naukowe i statystyczne

W zależności od przypadku, podstawa prawna przetwarzania danych to:

 • Zgoda osoby, której dane są przetwarzane
 • Gdy jest to niezbędne np. do sporządzenia lub realizacji umowy (podanie danych osobowych jest warunkiem wstępnym do zwarcia umowy)
 • Spełnienie obowiązku prawnego, któremu podlegają Copa i Cogeca
 • Uzasadniony interes Copa i Cogeca, tj. realizacja działań non-profit promowana przez Copa i Cogeca

O ile nie został określony legalny okres przechowywania danych, dane będą przechowywane przez Copa i Cogeca maksymalnie przez okres dziesięciu lat od zakończenia relacji z daną osobą.

Kim są odbiorcy twoich danych osobowych?

Copa i Cogeca mogą przesłać twoje dane osobowe swoim podwykonawcom lub mogą być prawnie zobowiązane do przekazania tych danych władzom krajowym i europejskim, swoim członkom i ich pracownikom, swoim doradcom, a także uniwersytetom i ośrodkom badawczym. Copa i Cogeca nie przekazują danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych?

Zgodnie z RODO masz prawo do:

 • Dostępu do twoich danych i otrzymania ich kopii 
 • Poprawy twoich danych jeśli są błędne 
 •  Usunięcia twoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Wycofania zgody, jeśli stanowi ona podstawę prawną przetwarzania twoich danych. Copa i Cogeca usuną wtedy twoje dane. 
 • Przenoszenia danych, jeśli ich przetwarzanie opiera się na zgodzie lub zobowiązaniu umownym. Prawo to oznacza, że możesz otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i masz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Copa i Cogeca.  

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (w Belgii od 25 maja 2018 r. będzie to organ ochrony danych osobowych). Aby móc korzystać z tych praw, należy spełnić warunki określone w RODO. Alternatywnie, dla ułatwienia, możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym poniżej.

Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane?

Zgodnie z wymogami prawnymi, Copa i Cogeca stworzyły odpowiedni system ochrony danych osobowych. Środki te obejmują środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem albo dostępem do nich.

Niemniej jednak należy wyjaśnić, że żaden system nie może zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa. Dlatego też Copa i Cogeca pozostają do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z poufnością lub bezpieczeństwem danych osobowych.

Jak się z nami skontaktować?

W celu skorzystania z prawa do ochrony danych osobowych lub w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych, można wysłać e-mail na adres mail@copa-cogeca.eu lub skontaktować się z nami bezpośrednio:

COPA COGECA

Rue de Trèves 61

1040 Bruksela

Belgia

Najnowsze informacje

Proszę zwrócić uwagę, że Copa i Cogeca zastrzegają sobie prawo do sporadycznej aktualizacji tego dokumentu.