header-bg.jpg



Cogeca (Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej) reprezentuje ogólne i konkretne interesy europejskich spółdzielni rolno-spożywczych, leśnych i rybołówstwa wobec instytucji UE i innych organizacji społeczno-ekonomicznych zaangażowanych w proces decyzyjny w UE.

Nasze cele

  • 1 Reprezentowanie ogólnych i konkretnych interesów europejskich spółdzielni rolno-spożywczych, leśnych i rybołówstwa wobec instytucji UE i innych organizacji społeczno-ekonomicznych zaangażowanych w proces decyzyjny w UE.
  • 2 Wzmacnianie sieci europejskich spółdzielni rolniczych i promowanie współpracy przedsiębiorstw.
  • 3 Wkład w analizy prawne, ekonomiczne, finansowe i społeczne interesów spółdzielni rolno-spożywczych, leśnych i rybołówstwa.
  • 4 Ułatwianie wymiany najlepszych praktyk i tworzenie platformy dialogu na rzecz strategicznego rozwoju biznesowego, by móc wypracować odpowiednie rozwiązania dla aktualnych i przyszłych wyzwań oraz korzystać z nadarzających się okazji.
  • 5 Promowanie i naświetlanie innowacyjnych rozwiązań tworzących wartość dodaną dla członków-rolników, społeczeństwa, środowiska i konsumentów.

Prezydencja

PRZEWODNICZĄCY

Lennart NILSSON

Szwecja

CV
I wiceprzewodnicząca

Agnieszka

MALISZEWSKA

Polska

CV
II wiceprzewodnicząca

Leonardo

POFFERI

Włochy

CV
III wiceprzewodniczący

Florentin

BERCU

Rumunia

CV
IV wiceprzewodniczący

Mickael

MARCEROU

Francja

CV
V wiceprzewodniczący

Christian

HØEGH-ANDERSEN

Dania

CV
VI wiceprzewodniczący

Idalino

LEÃO

Portugalia

CV

Struktura organizacyjna

Copa i Cogeca działają w oparciu o zasady demokratyczne. Wszystkie osoby piastujące kluczowe stanowiska są nominowane przez organizacje członkowskie, do których należą, a następnie wybierane odpowiednio przez organy Copa i Cogeca.

Prezydium   
Prezydencja   
Prezydium wybiera przewodniczącego i sześciu wiceprzewodniczących, odpowiednio wśród członków Copa i Cogeca. Przewodniczący i wiceprzewodniczący dzielą się pracą w zależności od obszarów polityki, którymi aktualnie zajmują się Copa i Cogeca i są najwyższymi przedstawicielami organizacji.
Komitet Koordynacji Spółdzielczej (CCC)   
Do POCC i CCC należą przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich. Omawiają propozycje grup roboczych, przygotowują posiedzenia Prezydiów i koordynują linie polityczne Copa i Cogeca.
Grupy robocze   
W Copa i Cogeca działają 52 grupy robocze. Należą do nich przedstawiciele i eksperci z organizacji członkowskich, którzy omawiają szeroko zakrojoną sytuację rynkową, polityczną i naukową w różnych sektorach rolnych i spożywczych, a także opracowują wspólne stanowiska Copa i Cogeca.
Grupy robocze i zadaniowe Cogeca   
Wspólne grupy robocze Copa i Cogeca 



1957

Traktat rzymski ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, podpisany 25 marca 1957 r. zawierał już najważniejsze ramy dla wspólnej polityki rolnej (WPR). Stosunki między władzami Wspólnoty, a przedstawicielami sektora rolnictwa zostały określone przez Traktat jako otwarte, jednak Komisja wyraziła chęć zacieśnienia współpracy na wczesnym etapie i zaprosiła przedstawicieli organizacji rolniczych do udziału w konferencji w Stresa w 1958 r. jako obserwatorów. 



1959

Rok po utworzeniu Copa (Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych), 24 września 1959 r. krajowe organizacje spółdzielcze sektora rolnego powołały Cogeca (Generalny Komitet Spółdzielni Rolniczych), organizację reprezentującą je na poziomie europejskim. Objęła ona również spółdzielnie z sektora rybołówstwa.



1962

Sekretariat Cogeca połączył się z sekretariatem Copa 1 grudnia 1962 r.



2019

We wrześniu 2019 r. świętowaliśmy 60-lecie pomyślnego reprezentowania europejskich spółdzielni rolniczych przed instytucjami UE oraz na arenie międzynarodowej.



2020

Do Copa i Cogeca dołączyli przedstawiciele rumuńskiego sektora rolnego. 

W jedności siła

W momencie utworzenia Cogeca liczyła sześciu członków. Od tego czasu ich liczba wzrosła prawie sześciokrotnie i teraz obejmuje 35 pełnoprawnych organizacji członkowskich, czterech członków stowarzyszonych z UE oraz 36 organizacji partnerskich. Cogeca, obecnie jako „Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej UE”, promuje ogólne i szczegółowe interesy 22 tys. spółdzielni rolniczych, które zatrudniają 660 tys. osób na terenie Europy i których wspólne roczne obroty przekraczają 300 mld euro.

Od momentu założenia Cogeca jest uznawana za główny organ reprezentacyjny, a także rzecznika sektora spółdzielni rolniczych i rybołówstwa.

ZOBACZ WYKAZ CZŁONKÓW